STATUT FUNDACJI

STATUT
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

 1. Fundacja działająca na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Fundacja Głosuj na Kobietę i zwana jest dalej „Fundacją”. Fundacja może używać nazwy skróconej: GNK.
 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 3. Fundacja została ustanowiona przez Marzennę Furmaniuk-Donajską, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Włodzimierza Jarzyło
  w kancelarii notarialnej w Warszawie 01-626, przy ul. Pl. Wilsona 4/82, w dniu 17.01.2020r.
 4. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta
  z ochrony prawnej
 6. Fundacja może używać oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 1. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie
  niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na obszarze Królestwa Niderlandów.
 2. W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm prawa międzynarodowego, prawa obowiązującego w RP oraz prawa zagranicznego.
 3. Fundacja może powoływać oddziały, filie i inne placówki wyspecjalizowane w kraju i poza jego granicami.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów

§ 3

 1. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub
  podobnym profilu działania.
 2. Fundacja jest organizacją niezależną politycznie i wyznaniowo.
 3. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ze względu na cel, dla którego Fundacja została ustanowiona.

§ 4

 1. Fundacja może posiadać odznakę członkowską.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
  i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się
  do realizacji celów fundacji.

§ 5

 1. Fundację powołuje się na czas nieokreślony.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 6

Celem Fundacji jest przede wszystkim:

 1. wspieranie działalności kobiet w polityce i życiu publicznym w Polsce, poprawie politycznej
  emancypacji kobiet;
 2. wspieranie reprezentacji kobiet w polityce i życiu społecznym;
 3. działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach życia
  społecznego, ekonomicznego, politycznego i kulturalnego;
 4. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna kobiet, w tym seniorek;
 5. promowanie demokracji obywatelskiej i postaw prospołecznych;
 6. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek, stan zdrowia, narodowość, rasę, wyznanie, światopogląd, różnice kulturowe, pochodzenie
  społeczne, stan majątkowy oraz promowanie idei równości szans i równego statusu;
 7. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dziewcząt w celu rozwijania ich umiejętności integracyjnych, przywódczych i pracy zespołowej;
 8. promowanie młodych, aktywnych i wyróżniających się debiutantek w różnych obszarach
  naukowych i zawodowych;
 9. propagowanie rozwoju równościowej edukacji dla dziewcząt i chłopców w szkołach
  podstawowych oraz ponadpodstawowych;
 10. propagowanie równościowego wychowania dziewcząt i chłopców;
 11. wspieranie kobiet i dziewcząt z niepełnosprawnościami w realizacji karier zawodowych,
  naukowych i aktywności społecznej;
  oraz dodatkowo pozostałe zadania zawarte w art. 4 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i wolontariacie.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. organizowanie szkoleń i warsztatów na temat polityki równościowej, przede wszystkim dla
  kobiet i dziewcząt;
 2. organizowanie debat wyborczych, aby umożliwić kandydatkom szersze zaprezentowanie się na politycznej scenie;
 3. doradztwo dla partii politycznych, urzędów gmin, instytucji publicznych i firm, w zakresie
  sposobów zaangażowania większej liczby kobiecych talentów oraz przedstawicielek/-li
  reprezentujących zróżnicowane grupy społeczne;
 4. prowadzenie badań, w tym społecznych i naukowych m. in. w zakresie aktywności kobiet
  i dziewcząt w polityce oraz życiu publicznym, a także kwestii dotyczących barier
  utrudniających udział w życiu publicznym, polityce etc;
 5. aktywizacja i szkolenie kobiet oraz dziewcząt o zainteresowaniach politycznych, w celu
  tworzenia nowych grup postępowych, różnorodnych polityczek;
 6. organizacja i udział w imprezach, szkoleniach, kursach, spotkaniach, prelekcjach, pokazach,
  panelach dyskusyjnych, konferencjach, seminariach, wykładach, obozach szkoleniowych;
 7. organizacja skautingu, obozów liderskich, integracyjno-sportowych, promowanie młodych,
  aktywnych i wyróżniających się debiutantek w różnych obszarach zawodowych;
 8. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
 9. poszerzanie dostępu do informacji i poradnictwa – wspieranie zamierzeń i ambicji politycznych kobiet oraz dziewcząt, rozwoju ich karier na rynku pracy, życiu społecznym
  i polityce;
 10. działalność oświatowa na rzecz aktywizacji i podnoszenia świadomości kobiet oraz dziewcząt w zakresie emancypacji, równego statusu i równych szans;
 11. fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dziewczętom, szczególnie tym, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub z niepełnosprawnościami;
 12. organizowanie aukcji, zbiórek, koncertów, widowisk i innych akcji mających na celu
  pozyskanie środków materialnych na cele statutowe Fundacji;
 13. organizowania happeningów, akcji promocyjnych, PR i wszelkich innych działań
  marketingowych
 14. współpraca z podmiotami i osobami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji, a także z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

§ 8

 1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako
  działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450).
 2. Decyzję w przedmiocie podjęcia przez Fundacje odpłatnej działalności pożytku publicznego
  i określenia szczegółowego zakresu prowadzonej przez Fundację działalności odpłatnej pożytku publicznego, podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.
 3. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej
  działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wymaga rachunkowego
  wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,
  kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 4. Fundacja może zatrudniać osoby na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz
  umowy cywilnoprawnej, dla których opracowuje zasady wynagradzania.
 5. Działalność Fundacji może być wspierana ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia poprzez wolontariat.

§ 9

 1. Fundacja realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami
  rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 2. Fundacja może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej, oraz podmioty prywatne.

ROZDZIAŁ III.
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi:
  a. fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) z czego 1000 zł
  przeznaczone jest na realizację celów statutowych fundacji, a 1000 zł na działalność
  gospodarczą
  b. inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania
 2. Fundacja jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy
  członkinie/-ów Zarządu, Rady Fundacji ani osób zatrudnionych, ale przeznacza go na
  wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa Fundacji jako kapitał niepodzielny, a także
  w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku
  publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.
 3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
 4. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2020 r.
 5. Fundacja może tworzyć fundusze (kapitały) nieobligatoryjne, w tym fundusze celowe,
  a dopuszczalne przez obowiązujące prawo.
 6. Niedopuszczalne jest:
  a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
  do członkiń/-ów organów Fundacji, osób zatrudnionych oraz tych z którymi osoby
  zatrudnione pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
  powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani
  z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, albo pozostają we wspólnym pożyciu;
  b. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członkiń/ów organów, osób zatrudnionych
  oraz innych osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
  warunkach;
  c. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członkiń/-ów organów, osób
  zatrudnionych oraz innych osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób
  trzecich, chyba że wykorzystanie to bezpośrednio wynika ze statutowego celu
  organizacji albo podmiotu pożytku publicznego;
  d. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
  uczestniczą członkinie/-owie organów Fundacji, osoby zatrudnione lub osoby im
  bliskie.

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe składające się z:
  a. dotacji, subwencji, darowizn od osób prawnych w kraju i zza zagranicy;
  b. darowizn oraz spadków i zapisów od osób fizycznych;
  c. wpływów ze zbiórek i imprez publicznych oraz fundraisingu;
  d. dochodów z praw majątkowych przekazanych Fundacji odpłatnie lub nieodpłatnie;
  e. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
  f. środków znajdujących się na kontach Fundacji;
  g. odsetek bankowych;
  h. nieruchomości, ruchomości i praw majątkowych nabytych przez Fundację;
  i. nawiązek i innych wpływów;
  j. innych źródeł.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu
  spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
  oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność
  statutową.

ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE FUNDACJI

§ 12

 1. Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja zarządzana jest na zasadach demokratycznych, opartych na zasadzie partycypacji.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 13

 1. W skład Zarządu wchodzi od 1-3 osób, w tym Prezeska, powoływanych na pięcioletnią
  kadencję.
 2. Członkini/-nek Zarządu może być wybierana do władz na więcej niż jedną kadencję.
 3. Fundatorka Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako Prezeska
  Zarządu.
 4. Fundatorka powołuje i odwołuje członkinie/-ów Zarządu podczas kadencji członkini/-ka
  zarządu oraz poprzez powołanie nowej członkini/-ka Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a. złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu;
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  c. śmierci członkini/-ka Zarządu;
  d. odwołania przez Fundatorkę;
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególne członkinie/-owie mogą być odwołane przez
  Fundatorkę przed upływem kadencji w drodze podjętej uchwały m. in. z powodu nie
  wypełniania nałożonych na nie obowiązków, w przypadku rażącej niegospodarności, itp.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  b. realizacja celów statutowych;
  c. wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji;
  d. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  e. opracowywanie strategii i zasad pozyskiwania funduszy zapewniających stabilny
  rozwój całej Fundacji;
  f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  g. sporządzanie planów pracy i budżetu;
  h. zatrudnianie osób do współpracy i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  i. wnioskowanie do Fundatorki w sprawie zmian statutu fundacji, połączenia z inną
  fundacją, likwidacji Fundacji i przeznaczenia majątku zlikwidowanej Fundacji.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
  z działalności Fundacji celem rozpatrzenia i zatwierdzenia tegoż sprawozdania.

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezeska Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą
  elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 14 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowane wszystkie członkinie/-owie Zarządu.
 4. Prezeska Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu za pośrednictwem
  telekonferencji lub wideokonferencji.
 5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członkiń/-ów obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezeski Zarządu.
 6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu lub w formie głosowania listownego lub drogą elektroniczną, jeżeli członkinie/-owie Zarządu wyrażą na to zgodę.
 7. Posiedzenie Zarządu może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy
  o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Prezeski Zarządu lub przynajmniej dwóch jego członkiń/-ów.
 8. Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu winno być zwołane nie później, niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 9. Każda z członkiń/-ów Zarządu dysponuje jednym głosem.
 10. Posiedzenia Zarządu prowadzi Prezeska Zarządu, lub wskazana przez nią osoba z Zarządu.
 11. Członkinie/-kowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich
  funkcji.
 12. Wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych osób, w tym kadry zarządzającej ograniczone są
  limitami, tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie takiej osoby, za okres ostatniego roku
  obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego
  zatrudnienia, nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
  w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 13. Umowy wymienione w § 15 pkt. 11, zawierane z członkiniami/-ami Zarządu podpisywane są
  w imieniu fundacji przez Przewodniczącą Rady Fundacji lub członkinię/-ka Rady Fundacji
  wskazaną przez Przewodniczącą Rady Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 16

Rada Fundacji, zwana dalej Radą składa się z 2 do 5 osób.

§ 17

 1. Członkinie/-ków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundatorka.
 2. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącą
  Rady, która kieruje jej pracami.
 3. Funkcję członkini/-ka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  upływu kadencji, odwołania przez Fundatorkę lub śmierci członkini/-ka Rady.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 6. Fundatorka może zostać wybrana do Rady Fundacji.

§ 18

W przypadku śmierci lub niemożności działania przez Fundatorkę przez okres powyżej trzech miesięcy wszelkie jej kompetencje przejmuje jedna osoba, wskazana przez Fundatorkę lub jej spadkobierców.

§ 19

 1. Rada Fundacji posiada uprawnienia opiniotwórcze, inicjatywne oraz sprawuje stałą kontrolę
  nad działalnością Fundacji, ma także za zadanie propagowanie celów Fundacji. Do jej
  wyłącznych kompetencji należy:
  a. opiniowanie długoterminowych kierunków działalności Fundacji;
  b. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
  c. nadzór nad działalnością Fundacji;
  d. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;
  e. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji
  sporządzanego przez Zarząd;
  f. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Fundacji;
  g. ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkiniom/-om Zarządu absolutorium
  h. wydawanie zaleceń Zarządowi dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień
  i nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi oraz realizacji rocznych
  i wieloletnich planów działania;
  i. podpisywanie i rozwiązywanie umów z członkiniami/-ami Zarządu, określanie
  warunków ich zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia oraz delegowanie
  Przewodniczącej Rady Fundacji do tych czynności.

§ 20

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącą Rady. Przewodnicząca Rady kieruje pracami
  Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 3. Radę Fundacji zwołuje Przewodnicząca Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu
  lub Fundatorki, zgłoszony na piśmie.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy
  o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącej Rady lub przynajmniej dwóch jej członkiń/-ów.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później, niż w ciągu 14 dni od daty
  zgłoszenia wniosku.
 6. Każda z członkiń/-ów Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodnicząca Rady lub członkini/-ek Rady wskazana przez
  Przewodniczącą Rady.

§ 21

 1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącej.
 2. Członkinie/-kowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot
  uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w § 15 pkt. 12 niniejszego statutu.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.

§ 22

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność
  gospodarczą w zakresie:
  58.11.Z wydawanie książek
  58.13.Z wydawanie gazet
  58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  58.19.Z pozostała działalność wydawnicza
  73.11.Z działalność agencji reklamowych
  74.20.Z działalność fotograficzna
  74.30.Z działalność związana z tłumaczeniami.
 1. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji, pozwolenia bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Fundację działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim ich uzyskaniu, spełnieniu warunków, w granicach określonych obowiązującymi przepisami lub uzyskaniu stosownych wpisów do właściwych rejestrów.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 23

 1. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli
  w jej imieniu uprawnieni są:
  a) Wiceprezeska zarządu i członkini/-nek zarządu działające łącznie lub
  b) Prezeska zarządu jednoosobowo.
  W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentowania Fundacji i składania oświadczeń woli
  w jej imieniu uprawniona jest Prezeska zarządu.

ROZDZIAŁ V.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członkiń/-ów uprawnionych do głosowania. W przypadku zarządu jednoosobowego, decyzję podejmuje Prezeska Zarządu. Zmiana może także dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 25

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, przy czym musi uzyskać
  także akceptację Fundatorki.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
  lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 4. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
  wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatorkę.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
  o zbliżonych celach.

§ 27

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
  z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
  z 2018 r. poz. 450).